పుల్లేటికుర్రు

English

పుల్లేటికుర్రు, డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా, అంబాజీపేట మండలానికి చెందిన గ్రామం..పుల్లేటికుర్రు ఊరి పేరు పులి వేట కుర్రు అనే పేరు నుండి వచ్చింది.

WikipediaImpressum