فرودگاه لشوکونسکویه

Deutsch English Italiano Русский

فرودگاه لشوکونسکویه (به روسی: Лешуконское) فرودگاهی عمومی واقع در Leshukonskoye در کشور روسیه است.

WikipediaImpressum