فرودگاه سولووکی

Français English Italiano Русский

فرودگاه سولووکی
Wikipedia

فرودگاه سولووکی (به روسی: Соловки) فرودگاهی عمومی واقع در جزایر سولووتسکی در کشور روسیه است.
Impressum