زوزن (روستا)

Català English Italiano

زوزن (روستا)
Wikipedia

زوزن، روستایی است از توابع بخش جلگه زوزن و در شهرستان خواف استان خراسان رضوی ایران.
Impressum