بوریدی

English

بوریدی یکی از روستاهای استان مرکزی، واقع در کشور پاپوآ گینه نو است.

WikipediaImpressum