آئیتاپه

Français 中文 Polski English Italiano Українська Hrvatski Русский

آئیتاپه
Wikipedia

آئیتاپه یکی از شهرهای استان سپیک غربی، واقع در کشور پاپوآ گینه نو است.
Impressum