పిలాని

हिन्दी 中文 Deutsch Tiếng Việt English Bahasa Melayu Italiano Svenska

పిలాని రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలోని ఒక పట్టణం. ఇది బిట్స్ విద్యా సంస్థల ద్వారా ప్రసిద్ధి చెందినది

WikipediaImpressum