సోంపేట

Nederlands Português Tiếng Việt English Italiano Bahasa Melayu 中文 Català Svenska

సోంపేట, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చెందిన జనగణన పట్టణం.

WikipediaImpressum