కొవ్వూరు

Nederlands فارسی English Tiếng Việt Italiano Bahasa Melayu 中文 Svenska Português

కొవ్వూరు
Wikipedia

తూర్పు గోదావరి జిల్లా, కాకినాడ మండలానికి చెందిన ఇదే పేరు గల గ్రామం కోసం కొవ్వూరు (కాకినాడ గ్రామీణ మండలం) చూడండి.
Impressum