నందప్రయాగ

हिन्दी Nederlands Português English Polski Tiếng Việt Svenska Bahasa Melayu 中文 Italiano

నందప్రయాగ
Wikipedia

నందప్రయాగ భారత దేశంలోని ప్రసిద్ధ వైష్ణవ దివ్యక్షేత్రం.
Impressum