Theog

Svenska हिन्दी Nederlands Português Polski English Bahasa Melayu 中文 Italiano

Theog
Wikipedia

Theog là một thành phố và là nơi đặt ủy ban đô thị (municipal committee) của quận Shimla thuộc bang Himachal Pradesh, Ấn Độ.
Impressum