రేపల్లె

Svenska 中文 Português Tiếng Việt English Italiano Bahasa Melayu

రేపల్లె
Wikipedia

రేపల్లె బాపట్ల జిల్లా లోని పట్టణం, అదే పేరుతో గల మండలానికి కేంద్రం.
Impressum