నిడదవోలు

Svenska 中文 Português Tiếng Việt English Italiano Bahasa Melayu

నిడదవోలు
Wikipedia

నిడదవోలు పట్టణం, మండలం పశ్చిమగోదావరి జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉంది.
Impressum