నిడదవోలు

Svenska 中文 Português Tiếng Việt English Italiano Bahasa Melayu

నిడదవోలు
Wikipedia

నిడదవోలు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్టం తూర్పు గోదావరి జిల్లా, నిడదవోలు మండలానికి చెందిన పట్టణం, మండల కేంద్రం. చరిత్రలో తూర్పు చాళుక్యులకు ప్రధాన జలదుర్గం.
Impressum