నెల్లిమర్ల

Svenska Nederlands Português Tiếng Việt English Italiano Bahasa Melayu 中文

నెల్లిమర్ల
Wikipedia

నెల్లిమర్ల, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం, విజయనగరం జిల్లా, నెల్లిమర్ల మండలానికి చెందిన పట్టణం, మండల కేంద్రం.
Impressum