పామూరు

Nederlands Português Tiếng Việt English Italiano Bahasa Melayu 中文

పామూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ప్రకాశం జిల్లా,పామూరు మండలానికి చెందిన ఒక చిన్న పట్టణం.

WikipediaImpressum