కనపాక

Nederlands Português Tiếng Việt English Italiano Bahasa Melayu 中文

కనపాక (Kanapaka),ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రం విజయనగరం జిల్లా, విజయనగరం మండలానికి చెందిన గ్రామం..

WikipediaImpressum