కనపాక

Nederlands Português Tiếng Việt English Italiano Bahasa Melayu 中文

కనపాక (Kanapaka), విజయనగరం జిల్లా, విజయనగరం మండలానికి చెందిన గ్రామము..

WikipediaImpressum