తుని

中文 Português Tiếng Việt English Svenska Bahasa Melayu Italiano

తుని
Wikipedia

తుని, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రములోని తూర్పు గోదావరి జిల్లాకు చెందిన పట్టణం.
Impressum