పలాస

Nederlands Português Tiếng Việt English Bahasa Melayu Italiano

పలాస
Wikipedia

పలాస కాశీబుగ్గ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం,శ్రీకాకుళం, పలాస మండలానికి చెందిన పట్టణం.
Impressum