నూజివీడు

中文 Tiếng Việt English Italiano Bahasa Melayu Svenska

నూజివీడు
Wikipedia

నూజివీడు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లోనిఏలూరు జిల్లా లోని ఒక ముఖ్య పట్టణం. మామిడి తోటలకు, వీణలకు ప్రసిద్ధి.
Impressum