కోలారు బంగారు గనులు

English Català

కోలారు బంగారు గనులు
Wikipedia

కోలారు బంగారు గనులు (కెజిఎఫ్ లేదా కోలార్ గోల్డ్ మైన్స్ ) అనునవి కోలారుకు సమీపంలో గల బంగారు గనులు.
Impressum