గిద్దలూరు(ప్రకాశం జిల్లా)

Français English

గిద్దలూరు(ప్రకాశం జిల్లా)
Wikipedia

గిద్దలూరు ప్రకాశం జిల్లాలోని ఒక పట్టణం, అదే పేరుగల మండలానికి కేంద్రం.
Impressum