గొల్లప్రోలు

Tiếng Việt English

గొల్లప్రోలు
Wikipedia

గొల్లప్రోలు, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రం, కాకినాడ జిల్లా, గొల్లప్రోలు మండలానికి చెందిన పట్టణం, మండలకేంద్రం.
Impressum