గొల్లప్రోలు

Tiếng Việt English

గొల్లప్రోలు
Wikipedia

గొల్లప్రోలు, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రములోని తూర్పు గోదావరి జిల్లాకు చెందిన ఒక గ్రామం.. అదేపేరు గల మండలానికి కేంద్రము.
Impressum