కాట్రేనికోన

Tiếng Việt English

కాట్రేనికోన
Wikipedia

కాట్రేనికోన, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రములోని డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాకు చెందిన ఒక గ్రామం.
Impressum