కడియం (గ్రామం)

Tiếng Việt English

కడియం (గ్రామం)
Wikipedia

కడియం, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లోనితూర్పు గోదావరి జిల్లాకు చెందిన ఒక గ్రామం, అదేపేరుగల మండలానికి కేంద్రం. పూల తోటలకూ, పూల వ్యాపారానికీ ప్రసిధ్ధి.కడియంలో రైల్వే స్టేషను ఉంది.
Impressum