బిక్కవోలు

English

బిక్కవోలు
Wikipedia

బిక్కవోలు, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రం, తూర్పు గోదావరి జిల్లాకు చెందిన ఒక గ్రామం.
Impressum