గంగువారి సిగడాం

English

ఇది మండలానికి సంబంధించిన వ్యాసం. ఇదే పేరున్న గ్రామ సమాచారం కొరకు గంగువారిసిగడాం (గ్రామం) చూడండి.

WikipediaImpressum