కైకలూరు

English

కైకలూరు
Wikipedia

కైకలూరు, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రములోని కృష్ణా జిల్లాకు చెందిన గ్రామం, అదేపేరుగల మండలానికి కేంద్రం.
Impressum