ఆచంట శాసనసభ నియోజకవర్గం

English

ఆచంట శాసనసభ నియోజకవర్గం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో గలదు. ఇది నరసాపురం లోకసభ నియోజకవర్గంలో భాగం.

Wikipedia



Impressum