ఆత్రేయపురం

Tiếng Việt English

ఆత్రేయపురం, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రములోని డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాకు చెందిన గ్రామం.

WikipediaImpressum