Porlock Bay

English Svenska

Porlock Bay
Wikipedia

Porlock Bay er ei bukt i Bristolkanalen, mellom Hurlestone Point og Porlock Weir i Somerset i England.
Impressum