سیجاوند

English Svenska

سیجاوند، روستایی است از توابع بخش سلامی و در شهرستان خواف استان خراسان رضوی ایران.

WikipediaImpressum