ثقیه

English Svenska

ثقیه، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان ششتمد استان خراسان رضوی ایران.

WikipediaImpressum