نبرد تیسفون (۳۶۳)

Français Português Polski Español Српски / Srpski English Italiano Català

نبرد تیسفون (۳۶۳)
Wikipedia

نبرد تیسفون، نبردی میان امپراتوری ایران ساسانی و امپراتوری روم است که در سال ۳۶۳ میلادی در تیسفون و سپس سامرا رخ داده‌است. این نبرد از آن باب سرنوشت‌سازاست که ارزش آن به کیان سرزمین ایران می‌باشد؛ زیرا امپراتوری روم در حال تصرف پایتخت ایران و پایان هشتصد سال امپراتوری ایران بود.
Impressum