تمناوره

English

تمناوره شهری در شهرستان سیگله در استان بولکیمده در بورکینافاسوی غربی مرکزی است جمعیت آن ۵۰۰۶ نفر است.

WikipediaImpressum