ఆదిలాబాదు శాసనసభ నియోజకవర్గం

English

ఆదిలాబాదు జిల్లాలోని 3 శాసనసభ నియోజకవర్గాలలో అదిలాబాదు శాసనసభ నియోజకవర్గం ఒకటి.

Wikipedia



Impressum