توگا

English

دوگا یا توگا یک سکونتگاه بربر، پونیکی و رومی در نزدیکی تبرسق امروزی در شمال تونس بود. محوطه باستانی فعلی ۶۵ هکتار را پوشش می‌دهد.

WikipediaImpressum