یسرلو

English Bahasa Melayu

یسرلو، روستایی از توابع بخش شرا شهرستان همدان در استان همدان ایران است.! مردم بیشتر این روستا مشغول دامداری و کشاورزی هستند.

WikipediaImpressum