زردکی علیا

العربية English Bahasa Melayu

زردکی علیا، روستایی از توابع بخش مرکزی در شهرستان بوشهر استان بوشهر ایران است.

Wikipedia



Impressum