پارک جنگلی پردیسان

Eesti Français Deutsch English Svenska

پارک جنگلی پردیسان
Wikipedia

پارک طبیعت پردیسان وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست، مشهورترین پارک طبیعت ایران که در شمالغرب شهر تهران در محدوده منطقه ۲ شهرداری تهران قرار دارد.
Impressum