Ram Garh

Nederlands Português English Italiano Bahasa Melayu 中文

Ram Garh là một thị xã và là nơi đặt ủy ban khu vực quy hoạch (notified area committee) của quận Jammu thuộc bang Jammu và Kashmir, Ấn Độ.

WikipediaImpressum