Tribuče

Nederlands English Українська Hrvatski Română

Tribúče so naselje v Sloveniji, v Beli krajini. To je vas sestavljena iz več gručastih zaselkov, ki so raztreseni ob cesti Črnomelj - Adlešiči. Prebivalci so večinoma uskoškega rodu in se ukvarjajo z živinorejo in vinogradništvom. Vinogradi se nahajajo na bližnji Veliki Plešivici.

WikipediaImpressum