کیونگا (شهر)

Français 中文 Deutsch English Polski Русский

کیونگا (شهر)
Wikipedia

کیونگا مرکز استان غربی، واقع در کشور پاپوآ گینه نو است.
Impressum