تلفومین

Français 中文 Deutsch Español English

تلفومین
Wikipedia

تلفومین یکی از شهرهای استان سپیک غربی، واقع در کشور پاپوآ گینه نو است.
Impressum