Imasgo

Français Português Deutsch Español English Italiano

Imasgho là một tổng thuộc Boulkiemdé (tỉnh) ở miền trung Burkina Faso. Tại thời điểm năm 2005, dân số là 24.106 người. Thủ phủ là thị xã Imasgho.

WikipediaImpressum