بوچ (دهانه)

Français 中文 Deutsch Español Dansk English Русский Català

بوچ (دهانه)
Wikipedia

بوچ یک دهانه برخوردی در ماه‌ است.
Impressum