Ténado

Français Deutsch Polski English Español Italiano

Ténado là một tổng của tỉnh Sanguié ở trung bộ Burkina Faso. Thủ phủ của tổng này là thị xã Ténado. Dân số năm 2006 là 46.203 người.

WikipediaImpressum