గూడూరు (నెల్లూరు)

中文 Português Tiếng Việt English Italiano Bahasa Melayu Svenska

గూడూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం తిరుపతి జిల్లాలోని పట్టణం. ఇది నిమ్మకాయల వ్యాపారానికి ప్రముఖ కేంద్రం.

WikipediaImpressum