తాడిపత్రి

中文 Português Polski Español Tiếng Việt English Svenska Bahasa Melayu Italiano

తాడిపత్రి
Wikipedia

తాడిపత్రి, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన ఒక పట్టణం, అదేపేరుగల మండలానికి కేంద్రం. ఇది పురపాలకసంఘం హోదా కలిగి పట్టణం.
Impressum