గౌరిబిదనూరు

Nederlands Português Italiano English Español Tiếng Việt Bahasa Melayu 中文 Svenska

గౌరిబిదనూరు కర్ణాటక రాష్ట్రం, చిక్కబళ్ళాపూర్ జిల్లాకు చెందిన ఒక తాలూకా.

WikipediaImpressum