استان ساباراگامووا

Русский Français English 中文 Português Català Deutsch 한국어 Italiano Svenska فارسی हिन्दी Polski Українська Suomi Nederlands 日本語 Español

استان ساباراگامووا (සබරගමුව පළාත) از استان‌های کشور سری‌لانکا است. نام این استان به قبیله بومی سابارا اشاره دارد که شکارچی-گردآور هستند.

استان غربی، سری‌لانکا استان مرکزی (سری‌لانکا) استان جنوبی (سری‌لانکا) استان یووا استان شمال غربی، سری‌لانکا استان شمال مرکزی، سری‌لانکا استان شرقی (سری‌لانکا) استان شمالی (سری‌لانکا) تامیل نادو پودوچری


Impressum